thailsta

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สมาคมมีจุดเริ่มต้นจาก ชมรมผู้ประกอบการรถบรรทุกจังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่​ 22​ กันยายน​ 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก เพื่อให้เกิดโอกาส เกิดงาน และการ matching ธุรกิจ รวมถึงการให้คำแนะนำ และปรึกษาหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ supply chain เพื่อควบคุมต้นทุนด้านการขนส่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

วันที่ 2 พ.ย. 2560 สถาปนายกระดับเป็นสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุลุ่มแม่น้ำโขง มีพิธีลงนามความร่วมมือด้าน

โลจิสติกส์กับภาคเอกชนชนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและทูตานุทูตทั้ง 6 ประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังแต่งตั้งสมาคมฯเป็นอนุกรรมการพัฒนาการการค้า โลจิสติกส์และการขนส่งจังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2565 ได้มีการเปลี่ยนชื่อสามาคมเป็น สมาคมการค้าโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอีสาน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและสภาวการณ์โลกปัจจุบัน

 

The association started from Khon Kaen Province Truck Club Founded on September 22, 2013, the objective is to bring together a group of entrepreneurs in the transportation of goods by trucks. To create opportunities, jobs and business matching, including giving advice. and discuss issues related to the supply chain to control transportation costs and enable local entrepreneurs to compete internationally.

On November 2, 2017, the establishment was raised to Thai logistics for greater Mekong subregion trade association. There was a signing ceremony for cooperation in

Logistics with the private sector in the Mekong River Basin countries, with the governor of Khon Kaen Province and ambassadors from  6 countries as witnesses. Later on 10 June 2022, the name of the association was changed to Logistics and supply chain trade association To be consistent with operations and the current world situation.

วิสัยทัศน์

 เราจะเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า  รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางการรับและกระจายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบการขนส่งแบบ Multimodal และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

We will connect logistics networks. To raise the shipping service standard in northeastern region of Thailand. Including being a center for receiving and distributing goods and agricultural products by connect to the Multimodal transportation system with modern technology.

พันธกิจ (Mission)

ในประเทศ

 สนับสนุน ส่งเสริม ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคการศึกษาในประเทศเพื่อยกระดับด้านการค้า สร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ให้สมาชิกสามารถแข่งขัน ให้บริการได้ในระดับสากล สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Mission within the country

  Support, promote, and cooperate with the public, private, and educational sectors in the country to raise the level of logistic and trade. Create professional standards in logistics and Strengthen local entrepreneurs to ready for internationally competitions

ต่างประเทศ

สมาคมฯเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการค้า และโลจิสติกส์ในต่างประเทศ กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อ แสวงหาและสร้างโอกาศ ด้านการค้าและโลจิสติกส์เพื่อให้สมาชิกมองเห็นช่องทางขยายธุรกิจในต่างประเทศ

International mission

The association is an intermediary in trade and logistics connection with countries around the Mekong Subregion to Seek and create opportunities in trade and logistics That members can see ways to expand their business abroad

กลุ่มเครือข่ายของเรา

         มีระบบโลจิสติกส์โดยมีบริการรถบรรทุกสินค้า ทุกขนาดเพื่อรับ-ส่ง สินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

1. สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  

The land transport federation  of thailand

2. สมาคม ด้านโลจิสติกส์ ในภูมิภาคต่างๆ 

Logistics  trade   Association  in  various  regions of Thailand

ระบบบริหารจัดการ

เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการงานขนส่ง ระบบติดตามสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เป็นลูกค้า ว่าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการภายในเวลาที่ต้องการ และสร้างความมั่นใจให้กับภาคผู้ผลิตในด้านการรับชำระ โดยเราทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 

We use technology to help carry out various operations such as transportation management systems. Parcel tracking system To create confidence for customers that they will receive the goods according to their needs within the required time as well as build confidence in the producer sector in terms of receiving payments. We act as an intermediary in financial transactions between buyers and sellers.

การพัฒนาที่ยั่งยืน (MOU ภาคการศึกษา)

เรามีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคการศึกษาและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์โลก เศรษฐกิจ และสังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืน

 

We continuously developing through cooperation from the education sector and business partners both domestically and abroad. To determine logistic strategies and directions with current global, economic, social and technology situation to achieve sustainable growth